Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia lambakoerte Tõuühing
Registikood 80130225

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, 24.03.2017.a.

Osalejad:

Lisatud nimekiri ühel lehel. (Osalejaid 12+ volitused 7)
Üldkoosoleku juhataja: Marge Grauberg
Protokollija:Sirje Veiman

Päevakord:

1. Revisjonikomisjoni aruanne
2. MTÜ 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine
3. 2018.a. erinäitus 
4. 2017.a. üritused 
5. Jooksvad küsimused, ettepanekud, arutelud

Otsustati:

Revisjonikomisjoni aruanne võtta teadmiseks, tulevikus järgida revidendi poolt tehtud ettepanekuid. Aruanne oli saadetud TÜ liikmetele e-postiga.
poolt: 18;
MTÜ 2016 .a. majandusaasta aruande kinnitamine:
poolt : 18;
2018.a. erinäitus korraldada kevadel ja alustada läbirääkimisi teiste tõuühingute ja klubidega lisaks erinäituse korraldamisele ühisnäituste korraldamiseks;
poolt:18;
2017.a. sügisüritus- määrata korraldajaks Reelika Möldre, juhatus abistab ja nõustab vastavalt vajadusele. Lisaks korraldada üks koolitus/treening päev kõikidele huvilistele-korraldajaks juhatus ja kaasata korraldajaks Vadim Tugo.
poolt: 18;
Jooksvad küsimused:
-koduleht- Marge Grauberg hakkab koostama ja haldama TÜ uut kodulehekülge;
poolt:18
-uurida võimalust osaleda tõututvustustega Palamuse laadal;
-uurida jahiseltsist (Lily Mals) kas oleks võimaik läbiviia hunt/karu test
Koosolekule lisandus kell 19.00 täiendavalt üks TÜ liige Saskia Voolmaa.

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Marge Grauberg Sirje Veiman
Üldkoosoleku juhataja Protokollija

Revidendi aruanne MTÜ Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte Tõuühingu 2016.a. majandusaasta kohta

07. märts 2017.a

Vaatasin revidendina läbi Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia lambakoerte tõuühingu poolt esitatud raamatupidamisdokumendid perioodi 01.01.2016-31.12.2016.a. kohta ning tegevjuhtkond andis asjakohased seletused. 13.12.2016.a. toimus tõuühingu üldkoosolek, mille käigus valiti uus juhatus, kes alustas tööd alates 01.01.2017.a., seetõttu andsid aru ka eelmise juhtkonna liikmed.
Tõuühingu raamatupidamine on koostatud arvestades asjaolu, et eelmine juhatus jättis uuele juhatusele üle andmata enne 2016 a tegevusperioodide dokumendid ning andis üle vaid 2016.a. algdokumendid, panga väljavõtted ja kassadokumendid. Seetõttu kasutati algandmete sisestamisel Äriregistrile 2015.a. esitatud majandusaasta aruannet.
Olemasolevate andmete ja koostatud aruannete põhjal väidan, et 2016.a. majandusaasta aruande koostamisel järgiti Raamatupidamisseadust, Raamatupidamise Toimkonna juhendeid ja head raamatupidamise tava. Tõuühingu 2016.a. majandusaasta aruanne kajastab õigesti Eesti Kes-Aasia ja Kaukaasia lambakoerte TÜ tegelikku finantsseisundit seisuga 31.12.2016.a.
Kontrollimise käigus selgus, et liikmetelt kogutud vahendeid oleks võinud kasutada sihipärasemalt ja säästlikumalt. Raamatupidamise majandusaasta aruande kohaselt vähenes bilansimaht aastaga 448.58 euro võrra. Majandusaasta tulem jäi 450.58 euroga kahjumisse. Juhin tähelepanu kassa jäägile aastavahetusel, mis moodustab vähemalt veerandi tõuühingu käibest. Soovitan vähendada sularaha kasutamise osakaalu raamatupidamises ja kasutada tulevikus rohkem pangateenuseid, mis teevad raamatupidamise rohkem läbipaistvamaks.
Kõige suuremaks sissetuleku allikaks on tõuühingule kesk-aasia ja kaukaasia lambakoerte erinäitus, mille tulud olid 2016. a. 1434.50 eurot. Erinäituse kulud olid 2048.06 eurot, mis tähendab, et kulud ületasid tulusid 847.12 euro võrra. Näitusetasu tasumata jätmine mõne osaleja poolt suurendas veelgi tõuühingu kahjumit. Selliseid olukordi tuleb edaspidi vältida.
Liikmemaksude laekumine on ebastabiilne st maksud ei laeku õigeaegselt. Ka tõuühiingu liikmete arv on vähenenud. Selline olukord kahjustab tõuühingu tegutsemisvõimet.
Edaspidi tuleb leida võimalusi, kuidas suurendada tulusid läbi erinevate ürituste, et oleks võimalik paremini täita tõuühingu põhikirja kohaseid eesmärke.

Külli Õisma
revident